Logo Buro Fudge

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP BURO FUDGE

DEFINITIES
1. Buro Fudge: gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 71445781 handelend onder de naam Buro Fudge.
2. Website: de website van Buro Fudge, te raadplegen via www.burofudge.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met Buro Fudge en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4. Product: de producten die Buro Fudge via zijn website ter verkoop aanbiedt. Deze producten kunnen zowel van bederfelijke als niet-bederfelijke aard zijn.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Buro Fudge en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Buro Fudge zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt, die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Buro Fudge slechts bindend, indien en voor zover deze door Buro Fudge uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling, die voor hem het meest gunstig is.


PRIJZEN EN INFORMATIE

1. Alle op de Website en in andere van Buro Fudge afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Buro Fudge kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Buro Fudge afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4. Buro Fudge kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Buro Fudge en het voldoen aan de daarbij door Buro Fudge gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Buro Fudge onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Buro Fudge het recht om pas aan haar verplichting te voldoen, nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4. Buro Fudge kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Buro Fudge op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5. Buro Fudge heeft het recht bestellingen van klanten, die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, te weigeren.

UITVOERING OVEREENKOMST
1. Zodra de bestelling door Buro Fudge is ontvangen, stuurt Buro Fudge de producten, met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
2. Buro Fudge is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3. De levertermijn bedraagt in beginsel maximaal 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Buro Fudge.
4. Indien Buro Fudge de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5. Buro Fudge raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7. Buro Fudge is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren, als het bestelde product niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

HERROEPINGSRECHT
1. De klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Buro Fudge binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. Dit recht is uitdrukkelijk niet van toepassing op producten, die naar hun aard bederfelijk zijn. Deze zijn uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht.
3. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. De klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen en dient er voor zorg te dragen dat het juiste posttarief wordt toegepast. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, kan Buro Fudge, indien geweest een raming van deze kosten geven.
Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending van het product naar de klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald.
4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal slechts de verpakking openen en het product gebruiken, voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is, dat deze inspectie niet verder mag gaan, dan dat de klant het product in een fysieke winkel zou kunnen inspecteren.
5. De klant is alleen dan aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als dit het gevolg is van een manier van omgaan met het product, die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6. De klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Buro Fudge, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Buro Fudge kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Buro Fudge bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Buro Fudge
Rijnstraat 36B
3441 BV Woerden

6. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Buro Fudge de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Buro Fudge aanbiedt het product zelf af te halen, mag Buro Fudge wachten met terugbetalen tot Buro Fudge het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont, dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

BETALING
1. De klant dient betalingen aan Buro Fudge volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Buro Fudge is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

GARANTIE EN CONFORMITEIT
1. Buro Fudge staat er voor in dat de producten voldoen aan: de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen staat Buro Fudge er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Buro Fudge, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen, die de klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn, nadat hij het gebrek heeft ontdekt Buro Fudge daarvan in kennis te stellen.
4. Indien Buro Fudge de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant het relevante product hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

KLACHTENPROCEDURE
1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Buro Fudge, dan kan hij bij Buro Fudge telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2. Buro Fudge geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Buro Fudge binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

PERSOONSGEGEVENS
1. Buro Fudge verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

SLOTBEPALINGEN
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Buro Fudge gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

CONTACTGEGEVENS
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Buro Fudge
Rijnstraat 36B
3441 BV Woerden
e-mail: bestel [at] burofudge [.] nl bestel@burofudge.nl
KvK 71445781
BTW NL1273626B02